Blog

1.12.2015 - Národný projekt Digitálna galéria (kód ITMS 21120120001) bol jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“. Za necelé štyri roky sa počas jeho realizácie podarilo zdigitalizovať 101 394 zbierkových predmetov (z plánovaných 100 100) z 18 slovenských galérií, čo predstavuje 55 % objemu evidovaných slovenských galerijných zbierok. V novembri 2015 síce projekt skončil, no digitalizácia pokračuje, keďže ambíciou ostáva postupne zdigitalizovať všetky evidované zbierky slovenských galérií.

Pre SNG bol projekt prirodzeným vyústením dlhoročného úsilia kolegov, ktorí pred 10 rokmi začali budovať ISG-CEDVU (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia), jedinečný informačný systém pre galérie, na ktorý bolo možné v roku 2012 automaticky napojiť celý projekt a doplniť ho chýbajúcim kvalitným digitálnym obsahom. Samotný projekt bol odštartovaný dňa 24. 1. 2012 podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom kultúry SR v zastúpení Úradu vlády SR a Slovenskou národnou galériou. Hlavnými cieľmi projektu boli vybudovanie špecializovaného pracoviska pre digitalizáciu výtvarného umenia – vrátane unikátneho reštaurátorského ateliéru, rozšírenie informačného systému pre správu zbierok galérií a digitalizácia podstatnej časti zbierok slovenských zbierkotvorných galérií pre propagačné, vzdelávacie, výskumné, výstavné a ochranné účely, ako i vytvorenie 12 trvalo udržateľných miest. Po ukončení projektu je možné konštatovať, že všetky spomínané ciele sa podarilo naplniť. Rozpočet projektu sa z pôvodne zazmluvnených 15 457 026,36 EUR počas realizácie znížil na konečných 13 976 008,- EUR.

Srdcom projektu digitalizácie sa stal dvojpodlažný objekt zo 16. storočia v areáli Zvolenského zámku – národná kultúrna pamiatka, ľudovo nazývaná Kapitánsky dom. Objekt bol v období september 2012 –máj 2013 zrekonštruovaný a v jeho interiéri bolo umiestnené komplexné digitalizačné pracovisko. Na prízemí vznikli priestory skenerovne a kancelária pre postproces digitálnych reprodukcií. Najrozmernejším komponentom je komora na fumigáciu zbierkových predmetov, určená na likvidáciu plesní na dielach pomocou špeciálneho plynu. Na poschodí sa nachádza novozariadené unikátne reštaurátorsko-konzervačné pracovisko vybavené najmodernejšími prístrojmi a tiež kancelárske priestory.

Logistika a preprava zbierkových predmetov predstavovala azda najnáročnejšiu časť projektu. V priebehu dvoch rokov bolo v pohybe takmer 50 tisíc zbierkových predmetov z každého kúta Slovenska. Prioritou v rámci harmonogramu bolo zdigitalizovať zbierky všetkých spolupracujúcich galérií a až následne sa plne zamerať na domáce zbierky SNG. Viaceré galérie odporučili na digitalizáciu väčšiu časť svojej zbierky, čo ale znamenalo, že s ňou v danom období nemohli vôbec pracovať a čomu museli podriadiť i svoje výstavné plány, často aj dva roky dopredu.

Digitalizácia sa začala v lete 2012 na zakúpených troch veľkorozmerných skeneroch. V roku 2013 sa k internej digitalizácii pridala externá digitalizácia cez dodávateľa, ktorý zabezpečoval digitalizáciu in situ v jednotlivých galériách – najmä obrazy náročnejšie na transport. SNG digitalizovala vo vlastnej réžii necelých 70 % a externý dodávateľ niečo cez 30 % z celkového objemu. Vďaka zakúpeným technológiám bolo možné zaznamenať vysokú mieru detailu a povrchu výtvarného diela v rovnomernej intenzite osvetlenia a ostrosti a vyhotoviť tak vysoko kvalitné digitálne snímky v mierke 1:1. Tieto technológie zároveň priblížili Slovenskú národnú galériu štandardu vybavenia moderných múzeí vo svete.

Digitalizácia predstavuje oveľa viac, ako len technické zachytenie textu alebo obrazu z analógového zdroja. Je to komplexný sled krokov a činností, pričom každý z nich vplýva a vymedzuje vernosť a kvalitu výslednej digitálnej reprodukcie. Využitie digitálnych reprodukcií je mnohostranné: v oblasti výstavných aktivít či v rámci vzdelávacích aktivít galérií budú digitálne reprodukcie využité pri projektoch, ako napríklad interaktívne stránky pre deti alebo učebné pomôcky pre výučbu dejín umenia. Výsledky digitalizácie sú v náhľadovej podobe postupne sprístupňované širokej verejnosti či už na webstránkach samotných galérií alebo prostredníctvom služieb pre sprístupňovanie kultúrneho dedičstva (obsah digitalizácie je priebežne sprístupňovaný na Centrálnom portáli kultúrneho dedičstva Slovenska www.slovakiana.sk; okrem toho SNG už počas realizácie projektu začala priebežne dopĺňať svoje zbierky v rámci Webu umenia – online centrálneho katalógu na webovej adrese www.webumenia.sk). Digitalizácia tak umožňuje zdokumentovať umelecké zbierky pre budúce generácie v tej najvernejšej možnej kópii, ktorú súčasná dostupná technológia poskytuje, a preto je mimoriadne dôležité v nej pokračovať. Pri príležitosti ukončenia projektu vychádza sprievodná 144-stranová publikácia Rituál múzea v digitálnom veku s textami venujúcimi sa súčasnej problematike digitalizácie.

27.2.2015 - Jedným z vybraných zbierkových predmetov, ktorý sa podarilo zreštaurovať v rámci projektu Digitálna galéria, je cenný oltárny obraz Svätý Jozef od Josefa Ignaza Mildorfera (1719 ‒ 1775), významného reprezentanta „Trogerovskej školy“. Dielo reštaurovala Mgr. art. Ľudmila Zozuľáková, za Slovenskú národnú galériu spolupracovala na projekte kurátorka Zbierky barokového umenia Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. Prešlo komplexným reštaurovaním ‒ od upevnenia, odstránenia depozitu a laku, cez stabilizáciu plátna a farebnej vrstvy, retuš, až po záverečné úpravy v lakovej vrstve, čím sa podarilo zabezpečiť tomuto vzácnemu dielu ochranu pred ďalšími deštrukciami a navrátiť mu pôvodnú estetiku. Následne bolo prevezené späť do Stálej expozície SNG na Zvolenskom zámku, kde je dnes prístupné verejnosti.

Josef Ignaz Mildorfer pochádzal z rozvetvenej tirolskej umelecko-maliarskej rodiny, no jeho štúdium a kariéra už boli úzko späté s Viedňou ‒ súbežne so získaním profesúry na Viedenskej akadémii sa stal dvorným maliarom arcivojvodkyne Emanuely. Nový okruh objednávateľov zaviedol Mildorfera v druhej polovici 18. storočia aj na Moravu a do Uhorska, kde sa tešil podpore zvlášť u rodu Esterházyovcov. Mnoho jeho prác v hornouhorskom umeleckom okruhu sa žiaľ nezachovalo.

Maľba sv. Jozefa s dieťaťom bola do zbierok SNG získaná prevodom zo Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine v roku 1975. Až do roku 1981 figurovala ako práca neznámeho umelca, keď bola autorsky atribuovaná Mildorferovi Magdou Keleti, toho času kurátorkou zbierky. Pôvodné určenie maľby je však stále neisté. Traduje sa, že pochádza z kaplnky kaštieľa v Považskom Podhradí (1763 ‒ 1764). Ako málo pravdepodobné sa javí jej často diskutované spojenie s kláštorným kostolom pavlínov v Šaštíne, kde sa nachádza jej variant od Mildorfera, otázne je aj určenie pre neskorobarokovo upravenú kaplnku kaštieľa v Orlovom.

Prioritou projektu Digitálna galéria je popri samotnej digitalizácii kultúrneho dedičstva aj prevencia a ochrana pred nenávratným poškodením. V tejto rovine je jedným zo stanovených cieľov projektu zlepšenie existujúceho stavu zbierkových predmetov a  zlepšenie podmienok na ich odborné reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie. Projekt je nastavený tak, aby prispel k zastaveniu procesu zhoršovania stavu zbierkových predmetov, k zníženiu následných nákladov na reštaurovanie a tiež vytvoril predpoklady na postupnú štandardizáciu prístupu k odbornej ochrane a správe zbierok. Počas projektu bude zdigitalizovaných 100 100 zbierkových predmetov, pričom každý z nich prejde rukami reštaurátora, ktorý v špeciálnom informačnom systéme zaznamená jeho stav, ošetrenie, prípadne odporúčanie na ďalšie potrebné zásahy. Okrem spomínaného ošetrenia sa do projektu podarilo zaradiť na kompletné reštaurovanie aj výber zbierkových predmetov, ktoré z hľadiska časového či z aspektu náročnosti bude možné stihnúť zrealizovať v rámci trvania projektu.

Tlačová správa na stiahnutie.

 

14.10.2014 - Slovenská národná galéria pripravuje pod názvom Príbehy umenia sériu dokumentov o výtvarných dielach zo slovenských zbierkotvorných galérií. Prostredníctvom krátkych filmov chce ukázať, že umelecké diela sú nielen fyzickými artefaktmi, ale aj odrazmi doby a kontextu, v ktorom vznikli. Okrem výpovedí autorov a vlastníkov diel sa SNG zaujíma aj o autentické a menej známe príbehy ľudí.

Projektom Príbehy umenia reaguje SNG na podnety ľudí, ktorí vďaka prebiehajúcej digitalizácii výtvarných diel (národný projekt Digitálna galéria - OPIS), objavili na Webe umenia (www.webumenia.sk) svoje rodisko alebo príbuzných na maľbách a umeleckých fotografiách. Projektom chce SNG inšpirovať aj ďalších ľudí, aby sa podelili o svoj príbeh - či už ide o okolnosti vzniku výtvarných diel, alebo miesta a osoby, ktoré vyobrazujú. Ďalšie informácie sú spolu s formulárom na zaslanie príbehu dostupné na stránke http://pribehy.webumenia.sk. Najpútavejšie príbehy sa stanú súčasťou dokumentu, ďalšie zaujímavé príspevky budú priebežne zverejňované ako články na Webe umenia. Osobné príbehy spojené s fotografiou, maľbou, sochou atď  je možné zasielať do 16.11.2014.

21.7.2014 - V reštaurátorsko-konzervačnom pracovisku na Zvolenskom zámku boli uvedené do prevádzky nové zariadenia, ktoré prispejú k skvalitneniu celého procesu digitalizácie. Ide najmä o RTG prístoj, ktorý patrí medzi najmodernejšie na trhu a slúži na tzv. nedeštruktívne metódy diagnostiky v oblasti reštaurovania a pamiatkovej ochrany. Prístroj poskytuje reštaurátorom možnosť vytvoriť digitálny záznam, ktorý ukazuje jednotlivé vrstvy maľby alebo "vnútro" sochy. V rámci skúšobnej prevádzky prístroja bola týmto spôsobom pod barokovou maľbou Sv. Jozefa objavená staršia maľba (pôvodná vrstva) Immaculaty. Snímanie sochy Svätého Marka Evanjelistu zasa odhalilo kovový predmet v ľavej časti drapérie. Diagnostiku RTG prístrojom dopĺňa možnosť skúmať dielo špeciálnymi lampami.

 

 

  File Modified
JPEG File 1.JPG Aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
JPEG File 11.jpg Aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
JPEG File 12.jpg Aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
JPEG File 17.jpg Aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
JPEG File 18.JPG Aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
JPEG File 2.JPG Aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
JPEG File 22.jpg Aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
JPEG File 24.jpg Aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
JPEG File 8.JPG Aug 04, 2014 by Michal Čudrnák
JPEG File 9.JPG TEST Feb 26, 2015 by Michal Čudrnák

22.4.2014 - Po Banskej Bystrici, Trenčíne a ďalších mestách pribudol koncom marca na mape projektu Digitálna galéria Liptovský Mikuláš. Priamo v priestoroch Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa sa bude skenovať viac ako 1200 malieb a fotiť približne 330 sôch, neskôr príde na rad skenovanie kresieb a grafík na pracoviskách SNG na Zvolenskom zámku a v Bratislave. Prípravné práce v depozitári a dočasnom skeneristickom pracovisku zachytila manažérka pre odborné činnosti Veronika Gabčová - dokumentujú prieskum stavu diel pod UV svetlom, ošetrenie diel, dokumentáciu stavu diel, kontrolu farebnej úpravy diela po naskenovaní alebo meranie hĺbky rámu pred skenovaním.

31.1.2014 - Ďalšou galériou v "nabitom" harmonograme digitalizácie bola tento týždeň Galéria Jána Koniarka v Trnave. Za menej ako týždeň sa podarilo zabaliť, previezť do Bratislavy, naskenovať, upraviť a previezť naspäť 37 malieb a grafík, fotenie sôch prebiehalo priamo na mieste v Trnave. Ponúkame vám pohľad "za dvere" digitalizácie, spolu s jej výsledkami.

8.1.2014 - V týchto dňoch prebieha na pracoviskách Slovenskej národnej galérie v Bratislave (Hurbanove kasárne) a vo Zvolene (Kapitánsky dom) digitalizácia grafík a kresieb z Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Po základnom ošetrení a transporte z depozitárov trenčianskej galérie sú diela bezdotykovo snímané na špecializovaných skeneroch. Po úprave a uložení do digitálneho úložiska v systéme CEDVU budú dostupné najskôr pre pracovníkov galérií, neskôr aj pre verejnosť na Webe umenia. Záujemci tak budú môcť bližšie spoznať diela autorov ako Dušan Kállay, Karol Ondreička, alebo Ferdinand Hložník, ktoré bežne nebývajú vystavované.

V Stredoslovenskej galérii sa po ukončení digitalizácie papierových médií (grafiky, kresby, fotografie) čoskoro začne digitalizácia malieb. Tak ako každému inému zbierkovému predmetu sa maľbám pred digitalizáciou venujú reštaurátori a reštaurátorky. Maľby je potrebné očistiť od depozitu a nečistôt, prípadne ošetriť damarovým lakom.


So zaujímavými a konkrétnymi informáciami prišli projektové manažérky dvoch veľkých projektov a to konkrétne za projekt Digitálna galéria  Mária Bohumelová  a za projekt Digitálna audiovízia Martina Polčíková.  Účastníkom večera ukázali konkrétne zdigitalizované diela, ale najmä hovorili o praktickej stránke celého projektu a problémoch, s ktorými sa stretávajú.

„Význam digitalizáce výtvarných diel je v niekoľkých rovinách,“ hovorí Bohumelová . „Pre odbornú verejnosť – reštaurátorov, odborníkov na umenie, ide o komfort, pretože už nebudú musieť cestovať do galérií, kde sa dielo nachádza, ale budú si ho môcť pozrieť a vyžiadať v digitálnej podobe. Čo je však veľkým prínosom je zachovanie nášho výtvarného fondu pre nasledujúce generácie, pretože slovenské výtvarné umenie stojí za to,“ dodáva projektová manažérka. Diela sú už v tejto chvíli prístupné na www.webumenia.sk a každý si ich môže pozrieť.  

Mária Bohumelová považuje za prínos OPIS-u v ich oblasti tiež možnosť zriadenia novej fumigačnej (plynovej) komory v priestoroch Zvolenského zámku,  v ktorej sa sterilizujú výtvarné diela, očisťujú od rôznych spór a plesní. Doteraz bola na Slovensku len jedna takáto komora v Bratislave a poradovník a čakacie lehoty boli dlhé.

Aj Martina Polčíková, projektová manažérka za projekt Digitálnej audiovízie porozprávala účastníkom diskusie o ich skúsenostiach s digitalizovaním televízneho a rozhlasového archívu.  Ku koncu augusta tohto roku bolo do digitálnej podoby prevedených takmer 30 tisíc rozličných nahrávok a záznamov. Zo všetkých digitalizačných prác je práve digitalizácia zvukových a obrazových záznamov najnáročnejšia na čas. Prvotný prepis si totiž vyžaduje presne taký čas, koľko samotný záznam trvá. Až následne po prepise sa so záznamom začína pracovať – čistí sa od rozličných šumov a zvukov.


V rámci diskusie zaujímali prítomných najmä otázky vysporiadavania autorských práv k výtvarným dielam, ktoré budú prezentované na spomenutom webe a vášnivo a pomerne kreatívne sa diskutovalo aj na tému ďalšieho využitia a používania celého zdigitalizovaného národného a kultúrneho dedičstva.

Nasledujúci OPIS SOIRÉE sa bude konať v polovici mesiaca október.

Zdroj: http://www.opis.gov.sk 

22.6.2013 - V Sade Janka Kráľa sa 22. júna 2013 uskutočnil 7. ročník parkovej výstavy fotografií v Bratislave Fotopark 2013. Špecialitou tohto ročníka bola aj prezentácia projektu Digitálna galéria v podobe skenov a reprodukcií starých fotografií zo zbierok Slovenskej národnej galérie.

4.4.2013 - Zostrih z pracovného stretnutia k skenovaniu výtvarných diel a ich post-procesu v rámci projektu Digitálna galéria v Stredoslovenskej galérii Banská Bystrica, kde je dočasne umiestnený veľkoplošný skener. Okrem samotného stretnutia zachytáva video skenovanie a screening (zhodnotenie stavu diel) v depozitári pred digitalizáciou.

Kamera, strih: Anton Kajan

Hudba: Kay

18.2.2013 - V poslednom minuloročnom čísle časopisu ITlib (Informačné technológie a knižnice) s témou "Pamäťové inštitúcie - perspektívy" bol publikovaný článok o projekte Digitálna galéria. Hlavná manažérka projektu Mária Bohumelová v ňom píše o prípravách, doterajšom priebehu a význame digitalizácie pre galériu a verejnosť.

18.2.2013 - Digitalizácia v Galérii mesta Bratislavy prebieha už od augusta 2012, doteraz bolo na veľkoplošnom skeneri zdigitalizovaných viac ako 3400 kresieb a grafík. Ako prebieha príprava diel, ich skenovanie a následná úprava približuje nasledovná galéria fotografií.


11.1.2013 - Ukážka skenovania výtvarných diel SNG.

Kamera, strih, hudba: Anton Kajan.

 

SNG spúšťa projekt Digitálna galéria

 

Mária Bohumelová – Jana Bahurinská – Michal Čudrnák

Slovenská národná galéria, Bratislava

 

Abstrakt

Príspevok prináša podrobnú informáciu o   cieľoch a   stave riešenia a   realizácie národného projektu Digitálna galéria, ktorý je súčasťou prioritnej osi 2 Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Garantom projektu je Slovenská národná galéria a   projekt je financovaný z   európskych štrukturálnych fondov.

____________________________________________

Dňa 24. 1. 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR (za poskytovateľa) zmluvu so   Slovenskou národnou galériou (za prijímateľa) o   poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu aktivít národného projektu Digitálna galéria . Zmluva vznikla po schválení žiadosti o   NFP, ktorú vypracovala a podala Slovenská národná galéria v   roku 2011 na základe  písomného vyzvania pre projekt Digitálna galéria v   rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a   jeho prioritnej osi 2 (PO2) Rozvoj pamäťových a   fondových inštitúcií ( PFI ) a   obnova ich národnej infraštruktúry – Opatrenie 2.1. Digitalizácia obsahu PFI , jeho archivovanie, sprístupňovanie a   zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a   ochrany. Ministerstvo kultúry SR podpísalo zmluvu v   zastúpení poskytovateľa NFP, ktorým je Úrad vlády SR. Účelom zmluvy je spolufinancovanie schváleného projektu Digitálna galéria poskytnutím príspevku z   OPIS na základe spolufinancovania z   Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). SNG získa nenávratný finančný príspevok vo výške 15   457   026,36 EUR , čo predstavuje 100 % z   celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu Digitálna galéria, a   tie musí vyčerpať 30.   6. 2015 .

Po dlhodobej príprave sa tak začne projekt, do ktorého je zapojených 18 galérií SR a v   rámci ktorého sa za približne tri a   pol roka zdigitalizuje 110 000 diel výtvarného umenia pre propagačné, vzdelávacie, výskumné, výstavné a   ochranné účely. Medzi ďalšie ciele projektu je stanovené vybudovanie digitalizačného pracoviska na vysunutom pracovisku SNG ( Zvolenský zámok ) a vytvorenie 12 nových pracovných miest, ktoré budú udržateľné aj po ukončení projektu, minimálne po dobu piatich rokov.

Projekt je prirodzeným pokračovaním aktivít Slovenskej národnej galérie v oblasti správy a   evidencie digitálneho obsahu výtvarného umenia, za ktoré jej porota súťaže Cena ITAPA 2011 v kategórii Zlepšovanie procesov udelila tretiu cenu a   ocenila profesionálny prístup k   digitalizácii výtvarných diel, flexibilný spôsob evidencie a možnosť sprostredkovať údaje tretím stranám a službám. Doterajšie výsledky digitalizácie SNG sú záujemcom prístupné na webovej stránke http://www.webumenia.sk/.

 

Podrobnejšia špecifikácia cieľov projektu

1. Vybudovanie špecializovaného digitalizačného pracoviska

Vybudovaním komplexného špecializovaného digitalizačného pracoviska na Zvolenskom zámku – objekt Kapitánsky dom – sa Slovenská národná galéria stane modernou organizáciou a lídrom v   oblasti digitalizácie výtvarného umenia na Slovensku. Digitalizácia prinesie zásadné zmeny v chápaní zbierok, metód a pracovných postupov a v samotnej filozofii prístupu k spravovaným zbierkovým predmetom kultúrneho dedičstva, pozitívne ovplyvní vzdelávanie, vedu a výskum, vedomostné zhodnocovanie fondov. Objekt Kapitánsky dom (Zvolenský zámok) bude pre tieto účely kompletne zrekonštruovaný a   stane sa miestom, kde sa budú výtvarné diela nielen digitalizovať, ale aj ošetrovať a   v   budúcnosti aj   reštaurovať.

Činnosť digitalizačného pracoviska bude pokračovať aj po ukončení projektu. Okrem špeciálnych skenerov určených na digitalizáciu diel výtvarného umenia sa bude v   objekte nachádzať unikátny reštaurátorský ateliér, využívajúci najmä nedeštruktívne technológie a   metódy, komora na fumigáciu zbierkových predmetov a   dočasné lokálne úložisko na ukladanie skenov a   ďalšieho digitálneho obsahu. Špičkové skenery a   ďalšie technické vybavenie zakúpené pre potreby projektu umožnia pokračovať v   digitalizácii aj po jeho ukončení – budú sa digitalizovať zbierkové predmety, ktoré neboli zahrnuté do digitalizačných plánov galérií v   projekte Digitálna galéria, nové akvizície alebo zbierkové predmety pred a   po reštaurovaní.

Reštaurátorsky ateliér poskytne možnosť odborných konzultácii a analýz, či už ďalším reštaurátorom, pamiatkovým inštitúciám, zbierkotvorným inštitúciám alebo iným subjektom. Prevádzkou komory na fumigáciu zbierkových predmetov a nového reštaurátorského pracoviska bude posilnená preventívna ochrana, využitie špeciálnej reštaurátorskej technológie umožní pracovať so zbierkovými predmetmi efektívnejšie, rýchlejšie a v čo najväčšej možnej miere nedeštruktívne.

2. Zlepšenie a   rozšírenie databázového systému

Proces digitalizácie a   výsledný rozsiahly objem digitálneho obsahu (výstup digitalizácie) kladú vysoké nároky na jeho správu. Plánovanie a   riadenie procesu digitalizácie, priradenie metadát, uloženie, vyhľadávanie a dlhodobé uchovanie digitálnych snímok diel výtvarného umenia vo vysokej kvalite bude prebiehať v Informačnom systéme pre galérie Centrálna evidencia diel výtvarného umenia (ISG – CEDVU), ktorý Slovenská národná galéria vyvíja už viac ako desať rokov a   v   posledných šiestich rokoch prešiel zásadnými zmenami. Pre potreby projektu Digitálnej galérie bude prebiehať jeho ďalší vývoj (vylepšenie katalogizácie zbierkových predmetov, evidencia pohybu diel a   reštaurátorských prác, správa digitálneho obsahu a   podpora procesu digitalizácie) a rovnako ako digitalizačné pracovisko na Zvolenskom zámku, bude slúžiť všetkým zapojeným galériám. Jeho vývoj pre potreby masívnej digitalizácie (pre práce uvedené vyššie) bude ďalším z   výsledkov projektu Digitálna galéria a   bude slúžiť galériám aj po skončení projektu.

Po dokončení projektu bude SNG a spolupracujúce galérie, mať možnosť využívať moderný softvérový nástroj na katalogizáciu zbierkových predmetov, evidenciu pohybu diel a   evidenciu a   spravovanie digitálneho obsahu, ako aj evidenciu reštaurátorských zásahov. Optimalizácia softvérovej aplikácie prostredníctvom možností projektu Digitálna galéria vytvorí také podmienky, že  po skončení projektu budú všetky do projektu zapojené galérie môcť používať nástroj porovnateľný s   podobnými riešeniami v   zahraničí, konkrétne napr. s   vývojom projektu Europeana. Informačný systém pre galérie CEDVU s využitím najmodernejších technológií zabezpečí v   budúcnosti možnosti prepojenia údajov a   digitálneho obsahu, ako aj zdieľanie obsahu so systémami a   projektmi doma i   v   zahraničí.

3. Digitalizácia vybraných zbierkových predmetov

Digitalizácia zahŕňa celý rad aktivít: od základného ošetrenia cez skenovanie a   fotenie až po úpravu a   uloženie výsledného digitálneho obsahu. Bude prebiehať jednak v   pracovisku na Zvolenskom zámku a   tiež v   priestoroch ďalších zapojených galérií, kde budú nasadené mobilné skenery. Okrem digitalizácie metódou skenovania (obrazy, kresby, grafiky, fotografie), bude použitá aj strednoformátová digitálna fotografia, ktorou budú profesionáli v   ateliéri na Zvolenskom zámku a v teréne (v jednotlivých galériách) snímať najmä 3D objekty, ako sochy a   predmety úžitkového umenia.

V   digitalizačnom pracovisku bude prebiehať proces digitalizácie od prípravy po postprocesing podľa najmodernejších technologických postupov a   v   súlade s   platnými štandardmi v   oblasti digitalizácie a   internou stratégiou, manuálmi a   príručkami spracovanými v   Slovenskej národnej galérii. Výsledkom samotnej digitalizácie budú vysoko kvalitné digitálne snímky, umožňujúce reprodukovať výtvarné dielo 1:1. Ich využite v každodennej galerijnej práci je mnohostranné: v   náhľadovej podobe budú výsledky digitalizácie prístupné širokej verejnosti, či už na webových stránkach samotných galérií alebo prostredníctvom služieb pre sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. V   rámci vzdelávacích aktivít nielen galérií, ale aj škôl, budú digitálne reprodukcie využité pri projektoch ako napríklad interaktívne stránky pre deti alebo učebné pomôcky pre výučbu dejín umenia. V   oblasti výstavných aktivít by mali v budúcnosti digitálne reprodukcie stále viac plniť svoj účel ako náhrada za originály, ktoré sú príliš nákladné na prevoz alebo citlivé na manipuláciu. Digitalizácia zbierkových predmetov a   využitie jej výstupov po ukončení projektu bude priamo nadväzovať aj na ďalšie úlohy galérií:

  • vedecko-výskumná – digitálne reprodukcie zbierkových predmetov v najvyššej kvalite zjednodušia prácu reštaurátorov, kurátorov, pracovníkov depozitárov a   ďalších odborných pracovníkov galérií (napríklad skúmanie detailných záberov na dielo pri kontrole stavu diela pred a   po výpožičke);
  • ochranná – digitálna reprodukcia zbierkového predmetu vo viacerých prípadoch nahrádza nutnosť prístupu k   originálu, čím sa znižuje potreba jeho fyzickej manipulácie a   riziko poškodenia;
  • dokumentačno-evidenčná – digitálna reprodukcia zbierkového predmetu tvorí súčasť dokumentačných záznamov v   centrálnej evidencii diel výtvarného umenia, ako aj v   ďalších odborných evidenciách.

 

A   aká je súčasná situácia?

Ku   koncu roka 2011 bolo v   správe Slovenskej národnej galérie 59   922 zbierkových predmetov výtvarného umenia všetkých výtvarných druhov. V   zbierkach ostatných 24 registrovaných zbierkotvorných galérií na Slovensku je spravovaných 110 670 diel výtvarného umenia. Zbierkotvorné galérie v   SR sú dnes povinné poskytovať údaje o   dielach výtvarného umenia, ktoré spravujú do elektronicky budovanej centrálnej evidencie galerijných zbierkových predmetov. Poskytovateľom údajov do centrálnej evidencie slúži už spomínaný ISG – CEDVU. Garantom vývoja a   prevádzky tohto informačného systému je v   zmysle zákona o   múzeách a   galériách SNG. Od roku 2009 je pre galérie zo Slovenska, ktoré sú zapísane do Registra múzeí a   galérií SR, on-line prístupná centrálna databáza na prezeranie i   zapisovanie údajov. K   13. 3. 2012 bolo v   centrálnej evidencii zapísaných 163 776 záznamov o dielach výtvarného umenia v zbierkach galérií v SR.

Pracovníci galérií SR – poskytovatelia a   užívatelia ISG – CEDVU sú zaškolení v   SNG na prácu v   systéme a   SNG pre všetkých používateľov zabezpečila on-line prezentované manuály a príručky potrebné na správny zápis údajov, identifikovanie a vkladanie digitálnych reprodukcií do systému, ako aj na optimálne využívanie všetkých disponibilných funkcií systému (Príručka CEDVU, Manuál na katalogizáciu výtvarných diel v   CEDVU, Manuál pre spracovanie digitálnych snímok výtvarných diel).

Softvérová aplikácia ISG – CEDVU je vybudovaná dodávateľsky a   priebežne sa optimalizujú jednotlivé moduly aplikácie. Klient – server architektúra systému je založená na kombinácii komponentov s   voľne dostupným zdrojovým kódom (Fedora, Java a i.). Katalogizačný modul IS bude základným nástrojom, ktorý sa bude v   procese digitalizácie používať. Na zvládnutie evidencie pohybu kultúrnych objektov a   digitálnych objektov v   systéme, ako aj evidencie kompletného procesu digitalizácie a   na zvládnutie ukladania rozsiahleho digitálneho obsahu, bude treba softvérovú aplikáciu dobudovať a   optimalizovať.

Prezentovanie časti zdigitalizovaného kultúrneho dedičstva prostredníctvom jednotného portálu (Slovakiana) má zabezpečiť v   rámci OPIS PO2 jeden z   hlavných infraštruktúrnych projektov. SNG zabezpečí softvérovú aplikáciu ISG – CEDVU – rozhranie – tak, aby táto aktivita bola umožnená.

 

Udržateľnosť projektu

Po skončení realizácie projektu bude SNG používať vybudovanú infraštruktúru na digitalizáciu a   ochranu ďalších zbierkových predmetov, ktorých digitalizácia nie je predmetom projektu. Digitalizácia po realizácii projektu bude organizačne zabezpečená z   vlastných personálnych a   finančných zdrojov SNG. Predpokladaný objem digitalizácie nebude vyžadovať žiadne dodatočné personálne alebo finančné zdroje.

Komora na fumigáciu zbierkových predmetov bude využívaná aj po ukončení projektu – nielen pre vlastné účely SNG, ale vzhľadom na širokospektrálne možnosti využitia komory, bude slúžiť potrebám všetkých kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Zároveň to bude istá prevencia a pomoc aj v   prípade vypadnutia komory na fumigáciu Slovenského národného archívu, ktorá funguje od   80. rokov minulého storočia.

V   súvislosti s   reštaurátorským ateliérom by SNG chcela realizovať aktivity naviazané na spôsobilosť SNG vykonávať výskum a   vývoj, ktoré získala na jeseň 2011 od Ministerstva školstva SR na šesť rokov. Súčasťou výskumu je aj   oblasť reštaurovania papiera. Samotnému  reštaurovaniu predchádza dôkladný výskum, preto by toto pracovisko malo zároveň slúžiť aj na výskumné stáže pre odborníkov v   tejto oblasti zo SR, aj zo zahraničia. Významnou časťou výskumu sú diagnostické metódy aplikovanej fyziky a   chémie, na základe ktorých je možné určiť adekvátnu obnovu umeleckého diela. Plánované zariadenie zahŕňa aj prístroj, ktorý sa na Slovensku zatiaľ nenachádza, a   bude pre odbornú obec veľkým prínosom.

Horizontálne skenery, ktoré budú súčasťou digitalizačného pracoviska, ostanú technickým vybavením SNG aj po ukončení projektu z   niekoľkých dôvodov. Poslúžia nielen na skenovanie grafík, fotografií a   kresieb, ale aj menších obrazov, ktoré pribudnú do zbierok SNG, resp. ktoré nestihnú byť obsahom NP2. Zároveň umožnia digitalizovať a   zaznamenávať stav kultúrnych objektov pred a   po ich reštaurovaní a poslúžia na evidenciu pred a   po zapožičaní zbierkových predmetov. Pomerne dlhá životnosť skenerov otvára SNG nové možnosti a   ich možná mobilita a   presun tieto možnosti presúva aj na iné galérie, resp. iné kultúrne inštitúcie.

Nezávisle na tom, ako tvrdo pracoval tím ľudí na naplánovaní projektu, táto práca a   harmonogram, na ktorom je projekt postavený, čelí viacerým rizikám, pričom to najväčšie z   nich predstavujú verejné obstarávania, ohrozujúce projekt najmä z   časového hľadiska. Dva roky, ktoré projekty   PO2 mali fungovať, sú preč a   nedajú sa dohnať ani s   najvýkonnejším tímom. Napriek tomu, ak by boli eliminované všetky riziká, je reálna šanca, že všetky ciele budú naplnené do stanoveného termínu 30. 6. 2015. Tento termín je stanovený Európskou úniou a   nedá sa predĺžiť.

SNG však nestráca optimizmus a   veríme, že takto o   rok budeme môcť verejnosť informovať o   viditeľnom progrese v   aktivitách projektu.

 

Mária Bohumelová, hlavná manažérka projektu

Jana Bahurinská, manažérka pre digitalizáciu a   IS

Michal Čudrnák, supervízor pre digitalizáciu a   správu digitálneho obsahu